logo_van_der_veer
logo_van_der_veer

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Van der Veer Notariaat: Van der Veer Praktijk B.V., gevestigd te Waalre, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60791233;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Van der Veer Notariaat opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Van der Veer Notariaat uit anderen hoofde direct verband houdende met de opdracht worden verricht of behoren te worden verricht.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Van der Veer Notariaat in opdracht verricht en op alle overeenkomsten die Van der Veer Notariaat met opdrachtgevers sluit.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Van der Veer Notariaat, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Niet alleen Van der Veer Notariaat, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever ingeschakeld zijn, kunnen op de voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Van der Veer Notariaat hebben verlaten.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigbare bepaling zal door een werkbare bepaling worden vervangen, die in haar nieuwe formulering de oorspronkelijke essentie zo dicht mogelijk benadert.

 Artikel 3: Totstandkoming en uitvoering van opdrachten

 1. Een opdracht kan mondeling of schriftelijk worden verstrekt.
 2. Als bewijs voor een opdracht gelden onder meer een schriftelijke mededeling door opdrachtgever, een schriftelijke opdrachtbevestiging door Van der Veer Notariaat en, in het geval van een mondelinge opdracht, kennisname door opdrachtgever van het feit dat Van der Veer Notariaat met de werkzaamheden is begonnen zonder dat opdrachtgever daartegen direct schriftelijk protesteert. Het niet weersproken in ontvangst nemen van een door Van der Veer Notariaat op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept)akte, advies of ander geschrift betekent eveneens een erkenning van een opdracht door de opdrachtgever.
 3. Een opdracht wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn verstrekt tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd of voor een bepaald project is verstrekt.
 4. Een opdracht is niet strikt beperkt tot de werkzaamheden die bij het verlenen ervan met name zijn genoemd maar omvat ook al die werkzaamheden waarvan de uitvoering redelijkerwijs in het kader van de opdracht past.
 5. Van der Veer Notariaat bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 6. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Van der Veer Notariaat, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
 7. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.

Artikel 4: Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. In geval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan Van der Veer Notariaat verschuldigd zijn.
 2. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 5: Elektronische communicatie

Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en Van der Veer Notariaat door middel van elektronische middelen zoals e-mail, internet en fax, met elkaar communiceren. Van der Veer Notariaat is echter niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van het beschikbaar stellen en het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Van der Veer Notariaat.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

 1.  Van der Veer Notariaat behoudt zich alle rechten voor op producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht.
 2. Het is opdrachtgever verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Veer Notariaat die producten, te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Van der Veer Notariaat is aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Van der Veer Notariaat is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
 2. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan Van der Veer Notariaat gegeven opdracht, één of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Indien Van der Veer Notariaat geen aanspraak op uitkering heeft zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het notarieel honorarium dat voor de betreffende dienstverlening in rekening is gebracht.
 3. De in onderdelen 7.1 en 7.2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Van der Veer Notariaat aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zonder uitzondering.
 4. Indien informatie of documenten van opdrachtgever, die Van der Veer Notariaat onder zich heeft, verloren gaan of beschadigd worden is Van der Veer Notariaat daarvoor niet aansprakelijk.
 5. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in onderdelen 7.1 en 7.2 geldt ook indien Van der Veer Notariaat ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.
 6. Aansprakelijkheidsstelling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen drie (3) maanden nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid leidt.

 Artikel 8: Betaling

 1. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overgekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door Van der Veer Notariaat gehanteerde uurtarief. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, en wel vóór het tijdstip van ondertekening daarvan, in het bezit te zijn van Van der Veer Notariaat.
 2. In gevallen waarin Van der Veer Notariaat geen betalingstermijn vermeld op haar factuur/declaratie, is een betaaltermijn van zeven (7) dagen na verzending van toepassing.
 3. Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan.
 4. Van der Veer Notariaat is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een maand, tussentijds te declareren.
 5. Voorts is Van der Veer Notariaat bevoegd een voorschot op honorarium en verschotten in rekening te brengen. Deze tussentijdse en voorschotnota’s dienen binnen zeven (7) dagen na verzending te worden voldaan.
 6. Indien de opdracht door de opdrachtgever wordt opgezegd, zal op basis van de bestede uren een einddeclaratie worden opgemaakt en is de opdrachtgever aan Van der Veer Notariaat verschuldigd een vergoeding gelijk aan de bestede uren vermenigvuldigd met het gebruikelijk door Van der Veer Notariaat te hanteren uurtarief voor de verrichte werkzaamheden vermeerderd met verschotten.
 7. De opdrachtgever aan wie, door middel van een factuur of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium en/of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn geen betaling is ontvangen, is in verzuim en aansprakelijk voor de kosten die Van der Veer Notariaat vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van de vordering maakt, alsmede terzake van de door Van der Veer Notariaat bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende medewerker gebruikelijke uurtarief.
 8. Indien Van der Veer Notariaat betalingsherinneringen moet versturen wordt in ieder geval vijf en veertig euro (€ 45,00) administratiekosten in rekening gebracht. Tevens is de opdrachtgever vanaf dat moment rente over het factuurbedrag verschuldigd. De rente bedraagt één procent (1%) per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand.
 9. Als een vordering ter incassering uit handen wordt gegeven zullen incassokosten in rekening worden gebracht conform de wettelijke regeling zoals opgenomen in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek, met een minimum van vijf en zeventig euro (€ 75,00), onverminderd de toepassing van het hiervoor in onderdeel 10.2 bepaalde. Alle (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 10. Indien Van der Veer Notariaat aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 Artikel 9: Niet doorgegane akte

 1. Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst. Van der Veer Notariaat is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de opdrachtgever te declareren op basis van de door Van der Veer Notariaat aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en Van der Veer Notariaat schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt eveneens als een opdrachtgever een opdracht tot dienstverlening voortijdig beëindigt.
 2. In afwijking tot het vorenstaande is Van der Veer Notariaat, indien de afspraak tot het verlijden van de notariële akte(n) twee (2) dagen of korter voor het afgesproken tijdstip van verlijden van de desbetreffende notariële akte(n) geen doorgang kan vinden en indien alsdan blijkt dat definitief niet tot afwerking van zaken gekomen kan worden, bevoegd ter zake de in onderdeel 9.1 bedoelde werkzaamheden aan de opdrachtgever vijfenzeventig procent (75 %) van het bij de opdracht overeengekomen honorarium in rekening te brengen.
 3. Ingeval geen honorarium is overeengekomen dan is opdrachtgever in onderdeel 9.2 omschreven geval verschuldigd vijfenzeventig procent (75 %) van het offertetarief dat Van der Veer Notariaat ten tijde van de opdracht hanteert voor de opgedragen werkzaamheden.

 Artikel 10: Rente. Beheerkosten

 1. Van der Veer Notariaat is wettelijk verplicht cliëntgelden te beheren op een kwaliteitsrekening waarover periodiek wordt gerapporteerd aan het Bureau Financieel Toezicht.
 2. Het rentepercentage op een door Van der Veer Notariaat aangehouden kwaliteitsrekening kan zowel positief als negatief zijn.
 3. Indien Van der Veer Notariaat ten behoeve van de opdracht gelden op een kwaliteitsrekening onder zich houdt, wordt daarover uitsluitend aan opdrachtgever voor wie die gelden worden bewaard een rente vergoed indien de bewaarperiode langer is dan vijf werkdagen. Deze rente is alsdan gelijk aan de rente die Van der Veer Notariaat ontvangt van de financiële instelling waar de desbetreffende kwaliteitsrekening wordt aangehouden. Over bedragen die onverplicht langer op een kwaliteitsrekening staan, vergoedt Van der Veer Notariaat geen rente.
 4. Op de door Van der Veer Notariaat te vergoeden rente kunnen kosten van beheer in mindering gebracht, al dan niet door middel van een forfaitair bedrag. De tijd die wordt besteed aan de communicatie over het beheren danwel uitkeren van de derdengelden wordt in rekening gebracht naar het geldende uurtarief van de behandelaar van Van der Veer Notariaat.
 5. Voor het gebruik van de kwaliteitsrekening ten behoeve van opdrachtgever kan Van der Veer Notariaat aan de opdrachtgever kosten in rekening brengen.
 6. Ingeval de financiële instelling waarbij Van der Veer Notariaat kantoor een kwaliteitsrekening aanhoudt, kosten en/of negatieve rente in rekening brengt, zal Van der Veer Notariaat deze kosten en/of negatieve rente aan de opdrachtgever (of rechthebbende) doorbelasten, al dan niet door middel van een forfaitair bedrag.

 Artikel 11: Opschortingsrecht

 1. Bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever is Van der Veer Notariaat bevoegd de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgehad, zonder daardoor op enige wijze aansprakelijk te zijn voor de schade die de opdrachtgever daardoor lijdt.
 2. Van der Veer Notariaat is bevoegd de nakoming van verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de opdrachtgever of aan derden, tot het moment waarop de opdrachtgever heeft voldaan aan alle verplichtingen jegens Van der Veer Notariaat.

 Artikel 12: Verbod cessie

 1. Een vordering op Van der Veer Notariaat vanwege de uitbetaling van gelden op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand.
 2. De notaris betaalt op grond van de beleidsregel van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie alleen gelden uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen.

 Artikel 13: Werkzaamheden

 1. Werkzaamheden zullen door Van der Veer Notariaat worden verricht met inachtneming van de voor een notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.
 2. Van der Veer Notariaat is verplicht de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Van der Veer Notariaat een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
 3. Op de dienstverlening door Van der Veer Notariaat is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing.
 4. In dat kader is de notaris onder meer verplicht:
  1. in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat;
  2. zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij FIU-Nederland te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.
 5. Verstrekte opdrachten worden door Van der Veer Notariaat uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

 Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Van der Veer Notariaat en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Op alle overeenkomsten tussen Van der Veer Notariaat en opdrachtgever is de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat van toepassing. Deze is te raadplegen op www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
 3. Uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie is bevoegd van enig geschil tussen Van der Veer Notariaat en opdrachtgever kennis te nemen.

 Artikel 15: Beroeps- en gedragsregels

Van der Veer Notariaat houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

 Artikel 16: Privacyverklaring

Op de werkzaamheden is een privacyverklaring van toepassing. Deze privacyverklaring is een separaat document vastgelegd.

 Artikel 17: Slotbepaling

Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

nl_NLNederlands